Povinně zveřejňované dokumenty

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb., ze dne 31. srpna 2006.

1. Název


Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace


2. Důvod a způsob založení


Zřizovací listina, včetně dodatků


3. Organizační struktura


Organizační struktura


4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

SNP 2304/6

400 11 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

SNP 2304/6

400 11 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny

pracovní dny 7:00-15:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

+420 472 773 977, +420 475 209 094

4.5 Adresa internetové stránky

www.zssnp6.cz

4.6 Adresa e-podatelny

zssnp6(at)zssnp6.cz

ID datové schránky: 3n4wrfv

4.7 Další elektronické adresy

grohova(at)zssnp6.cz


5. Případné platby lze poukázat


Škola (+DČ) 0882199399/0800

FKSP 107 – 882199399/0800


6. IČ


44226233


7. DIČ


CZ 44226233


8. Dokumenty


8.1 Seznam hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty školy

8.2 Rozpočet

Aktuální rozpočet a rozpočty z let minulých jsou k dispozici na vyžádání na ekonomickém oddělení školy.


9. Žádosti o informace


Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta).

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.


10. Příjem žádostí a další podání


zssnp6(at)zssnp6.cz


11. Opravné prostředky


Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.


12. Formuláře


Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žádost o poskytnutí informace

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.


14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy

· zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění

· zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

· zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění

· zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

· zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

· zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

· zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

· zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

· zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění

· zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

· vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění

· vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění

· zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

· zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

· zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

· zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

· zákon č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění

· vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

· vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

· zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění

· zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

· zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

· vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních, v platném znění

· nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

-----------------------------


15. Úhrada za poskytování informací


 

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:

· cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč

· cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4 3,00 Kč

· cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč

· cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3 6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat

· cena za 1 ks CD 15,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

· cena za každou započatou hodinu činnosti 120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na jakém základě byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.


16. Licenční smlouvy


16.1 Vzory licenčních smluv

------------------------------

16.2 Výhradní licence

------------------------------


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění


Výroční zpráva