Přijímací řízení na učební a studijní obory

 • Aktualizováno Pátek, 14 Říjen 2016 11:11

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018


Přihlášky ke studiu

 • v 1. kole přijímacího řízení si může uchazeč o studium poslat 2 přihlášky;
 • tisk přihlášek provádí třídní učitelé;
 • vyplněné a ředitelkou školy potvrzené přihlášky získají žáci v období po vydání vysvědčení za 1. pololetí od třídního učitele;
 • žáci jsou povinni nahlásit třídnímu učiteli zvolenou školu a oboru, na který se hlásí (včetně IZO a čísla oboru – vše by mělo být uveřejněno na webových stránkách zvolené školy) do 20. 1. 2017 (do 11. 11. 2016 umělecké školy);
 • žáci si volí preferenci jednotlivých škol - jako 1. uvádějí školu, o kterou mají největší zájem (preference škol je důležitá kvůli pilotnímu ověřování jednotných přijímacích zkoušek);
 • přihlášky odevzdávají zákonní zástupci žáka k rukám ředitelů příslušných škol (viz harmonogram termínů níže), a to osobně nebo poštou – základní škola za žáky přihlášky neodesílá!;
 • dle požadavků jednotlivých škol může být součástí přihlášky zdravotní potvrzení uchazeče o studium;
 • zákonní zástupci žáků s SPU si mohou v PPP požádat o potvrzení zajišťující zohlednění při přijímacím řízení.

Termíny

Termíny odevzdání přihlášek

 • do 30. 11. 2016 – umělecké školy a konzervatoře (součástí přijímacího řízení je talentová zkouška);
 • do 1. 3. 2017 - střední školy, víceletá gymnázia.

Termíny

Termíny přijímacích zkoušek

1. kolo v termínu 12. 4.–28. 4. 2017.

Tmíny

Přijímací zkoušky na obory zakončené maturitní zkouškou

 • od školního roku 2016/2017 skládají všichni uchazeči o studium na středních školách zakončených maturitní zkouškou jednotné přijímací zkoušky;
 • přijímací zkoušky proběhnou ve stejný den se stejným zadáním na všech školách;
 • toto opatření se týká taktéž uchazečů o studium na 8letých gymnáziích.
 • jednotný termín přijímacích zkoušek - 4leté obory: 12. 4. 2017 (náhradní termín 19. 4. 2017)
 • jednotný termín přijímacích zkoušek - 8letá gymnázia: 18. 4. 2017 (náhradní termín 20. 4. 2017)

 

 • je nutné do 20. 1. 2017 odevzdat třídním učitelům IZO škol a čísla oborů, na které se žák hlásí - je možno přihlásit se na 2 SŠ, a to v pořadí dle žákových preferencí(na 1. místě škola, o kterou má žák největší zájem, na 2. místě škola, o níž má zájem v případě nepřijetí na 1. zvolenou školu)

- na nových tiskopisech přihlášek budou vytištěny školy v takovém pořadí, v jakém byly předány třídním učitelům

- přihlášku uchazeč odevzdá do 1. 3. 2017 na každou vybranou školu zvlášť- pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné

- pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku

- obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zákonným zástupcem žáka

 

Jednotné testy bude žák skládat na té škole, kterou v přihlášce uvedl jako 1. v pořadí. Výsledky přijímacího řízení si škola uvedená na 2. místě převede ze školy, na které byla vykonána přijímací zkouška.

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je úřední dokument, který uchazeč (zákonný zástupce) předá příslušné střední škole, na které má zájem studovat;
 • odevzdává se do SŠ do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí, jinak se přijatý uchazeč vzdává práva být přijat - může se uplatnit pouze jednou (mimo možnosti odvolání);
 • škola má zápisové lístky povinnost evidovat – dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, je nový vydán pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a čestného prohlášení – vydání nového zápisového lístku je možno na škole, jejímž žákem žadatel je, nebo na Krajském úřadě Ústeckého kraje;
 • o způsobu předání zápisových lístků Vás budeme včas informovat.

 

NABÍDKA TESTOVÁNÍ NA ÚŘADU PRÁCE


Mgr. Romana Dvořáková - výchovná poradkyně, dvorakova(at)zssnp6.cz

14. 10. 2016

 

Termíny